Hoa hồng

Tính hoa hồng của Partner

Dựa vào loại tài khoản khách hàng được giới thiệu từ bạn, bạn có thể nhận được hoa hồng từ spread, tiền hoa hồng riêng hoặc từ cả hai. Có mức độ giao dịch tối thiểu là pips (Điểm giao dịch tối thiểu hoặc MTP), lệnh giao dịch phải đạt được mức mà bạn kiếm được hoa hồng. Điều kiện MTP không áp dụng cho tài khoản Pro STP - chúng tôi trả tiền hoa hồng cho mỗi lệnh mà khách hàng của bạn đóng.

Chú thích!

Điều kiện MTP không áp dụng cho tài khoản Pro STP - chúng tôi trả hoa hồng partner cho mỗi lệnh mà khách hàng của bạn đóng.

Gọi
Chat